.

-

3 6 . :

 1.   .
/.,05.04, 2013., -., TPJ 167

Enerdzhu Winner Gven Blaid Vlada Gven Blaid

. . ., .

 2.
/., 9.04.2013, -, DEU 916

MaratvonFidelius
 
. .., . .. .

3.
/., 7.03.2013, -, ATF 4379

Jaro v Holtcamper Tor - 

. . . ., . -

6 9 . :

1
/,14.12.12, -,ZKM551
Idal`Go  Nord  Shtorm -
. ,. . .

2. 
/., 2.02.2013., - , TSV 1104
. -
. ., . , ., . .

 3.
 3484466, 18.11.2012., -., 468
-
. .., . .., .

  9 12 . :

1
/, 26.09.2012 , -, TGA 064
-
. ., . ., .

2. Xulo von der Prachtallee
VDH 2255404, 06.09.2012., 
-,981189900036664
Boomer vom Polarstern - Hirka vom St.-Michaels-Berg

. . ..,  

3.
/., 29.10.2012., -.,XSE 318

. .., . .., .

   12 18 .:

 1. ,
 3281309, 22.03.2012., -., ANO 175,
-
. ..,. .., .
 

2.
/.,29.07.2012,-, 6330
Idal`Go  Nord  Shtorm -
. ..,. ..
 

  18 24 .:

1.
 3145843, 27.08.2011, -, XSE 260

MacZurMedbacherMuhle
 
. ., . .., .

2. Pelee v. Godinghofer Weg
RKF 3418525, 10.02.2012, 
  , 981189900023799
Atos aus Agrigento Ginga v. Godinghofer Weg

. . . ., .

3. Sonny v. Zellergrund
RKF 3459592, 05.11.2011, 
-, 981189900021297
Miro v. Zellergrund - Ubene v. Silvalacus

.. . .
 

4. Nilas is Drauguzio
RKF 3435733, 27.09.2011, 
-, 981100002381170
Falkos v.d. Schwarzen Seeperlen - Ajlka v. Wolfsfrie

. , . .,.
 

24 .: 

1.  . 
 2930524, 11.08. 2009,   , E90338, -1, -1, 
2
 Nelev. 
Larchenhain
. ., . .., .  

2.  
 3167998, 23.02.2011, -., TCV 135, -3, -1, -1

ErgoNoBartasKrasta
 
. .., . .., . .- 

, 8 : 

1.  
 1708022, 30.12.2004, -, XCF 023, -1, -1, 1

Tillv
. Herzbach 
. .., . .., .
 

-  

 

3 6 .: 

1
\, 11.03.2013, -, ANO 296

. .., . ..,
 

  6 9 .: 

1.
/. 11.01.2013,-, 309
-
. .. . ..,.  

2.
/, 30.12.2012, , 2857
ody Genelinas Vilkas - Zemchuzhina Gven Blaid
. .., . .., .  

3.
/., 8.01.2013., -, TCV 232

Hamilton v. Larchenhain  

. .., . .., . -
 

4.
/, 14.01.2013, -,
 
VEA 1699
Waikov
. Osterberger-Land 
. , , . ., .

5.
 3447825, 01.12.2012.,-,TSV 1083

Romulus v. Frankengold - Varda v. Holtkamper See

. .,. .., . 

6. ,
/, 05.01.2013, -,ASS 2112

Kenzov
.d. MalchowerAue -
. .. . .. .  

7.
/., 10.12.2012., -, ALS 1649

. ., . .., .  

9 12 . : 

1.
/, 12.09.2012, -, RIM 072
A

. .., . ., .
 

2.
/ ,20.10.2012.,-, DDN 1372

Idol v. Welsetal - Xeda vom Haus Kaiser

.  .., . ., . - 

3.
/, 10.10.2012,-, 795

Waricv
.Trompetersprung -
. ., . .., .
 

4.
/, 08.09.2012.,-, 2571
-  
. .., . .., .
 

5.
/, 08.09.2012., -, , 2572
-  
. .., . .., .

   12 18 .: 

1.
 3329997, 27.05.2012, - , 1975

Dingo vom Osterberger-Tal - 

. .., . .. ,.
 

2.
 3608317, 24.07.2012, -,
 ZMI 1662

. .., . .., .
 

3. GloriaGvenBlaid
 166-026208 ,05.04.2012, -, GB852

Valdzage Gorets - Dinara Primo Grande

. . . . ., . , 25-179
 

4.
 3560799, 8.07.2012, -,
 JAF 612

. .., . ..,.  

5.
 3447229, 7.08.2012., -,
 MBO 297

. ., . .., .  

  18 24 .:

1.
 3123159, 24.08.2011, -, DVZ 1013

Mentos v. Osterberger-Land  

. . .. , .  

2.
 3272508, 1.01.2012., -, FOM 064

Romulusv
. Frankengold 
. .., . .., . . 

3.
 3183991, 3.12.2011, -, TSV 980

Romulusv
. Frankengold 
. , . ., . .
 

4.
 3262711, 7.02.2012, -, NOY 2246

. .., .. .  

5.
  , 08.01.2012., -, RFA100

VaxvomHausStorr
 
. .., . .., .
 

6.
 3238104, 19.08.2011., -, SGZ 055
Idal'go Nord Shtorm -
.   ..,. .., .., .-
 

7. Kamila v. Frosten
RKF 3308553, 14.11.2011,
-, F-R 0276
Miro v. Zellegrund - Furba v. Frosten

. .,. ..,. 

24 .:

1 .
 2947707, 17.11.2010, -, DEE 123, -3, -2, 1

Waric v. Trompetersprung  

. .., . .,
 

2
 2718510 , 17.12.2009, -, AVE 516, IPO-1
-
. ., . .., . - 

3. Zhemchuzhina  GvenBlaid
 3043902 ,16.09.2009, , GB379, -1, -1

Mercury Amfitrion - Izida Gven Blaid

. . .  .., .

2012, " ".